ม้าก้านกล้วย

การเล่นม้าก้าน กล้วยทำให้เด็กสนุกสนาน เกิดจินตนาการ ได้ออกกำลังกาย โดยเด็กจะใช้ก้านกล้วยมาทำเป็นหัว หู
และหางม้า แล้วสมมติตัวเอง ว่าเป็นคนขี่ม้าพาวิ่ง ม้าก้านกล้วยเป็นการเล่นพื้นบ้านของเด็กที่ดีอีกชนิดหนึ่ง ที่ถือเป็น
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เด็กๆ ได้มาทำ กิจกรรมร่วมกัน

วัสดุอุปกรณ์
1. ก้านกล้วย
2. มีด
3. ไม้กลัด
4. เชือก หรือปอ หรือเชือกฟาง วิธีทำม้าก้านกล้วย

• ตัวม้า ตัดก้านกล้วยขนาดใหญ่มาหนึ่งก้าน ให้มีความยาวประมาณ1 เมตรขึ้นไป ใช้มีดคมๆ เลาะ ใบกล้วยถึงปลาย
เอาส่วน กลางก้านกล้วยเป็นลำตัว

• หางม้า ปลายก้านกล้วยเหลือส่วนที่เป็นใบตองไว้เล็กน้อย เพื่อสมมติเป็นหางม้า

• หัวม้า ก้านกล้วยตรงโคนที่มีขนาดใหญ่ ใช้มีดปาดแฉลบทั้งสองด้าน ความยาวประมาณ 10

• ซนติเมตร หักให้เป็นคอม้ามีหู สองข้างตั้งชันแล้วใช้ไม้กลัด แทงตรงก้านหัวให้แน่นเพื่อเป็นหัวม้า

• บังเหียน ใช้เชือก ให้มีความยาวพอประมาณ ผูกตรงหัวและตรงท้าย สำหรับสะพายหรือไว้คล้องไหล่ผู้เล่น กติกา

ผู้ที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

วิธีเล่น
นำก้านกล้วยที่เลาะใบตองออกแล้วเหลือใบตองติดปลายไว้เล็กน้อย เฉือนด้านข้างของโคนทั้ง 2 ข้างกะระยะให้
ห่างจากโคนประมาณ ๒ นิ้ว ไม่ให้ขาดจากกัน ส่วนกลางหักลงมาเป็นหน้าม้า ส่วนที่ถูกเฉือนจะเป็นหูม้า นำไม้แหลมแทง
ยึดหัวม้ากับไว้ ใช้เชือกผูกคล้องคอม้าสำหรับดึงเวลาขี่ เด็กจะขี่ม้าก้านกล้วยเล่นและจินตนาการว่าได้ขี่ม้าจริง ๆ โดยทำ
ท่าวิ่งเลียนแบบม้าวิ่งไปมาหรือขี่วิ่งแข่งกัน

Advertisements